Achterstand in medische verstrekkingen door de Covid-19 pandemie - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Coronavirus

8 december 2021: 

Mijnheer de minister,

Volgens een audit van de ziekenhuissector (RIZIV, FAGG, FOD) is er in verschillende domeinen een achterstand wat betreft zorgverstrekkingen.
De mate waarin een achterstand is opgelopen, verschilt echter voor de diverse disciplines.
Opvallend is ook dat bepaalde ingrepen worden gekwalificeerd als "overuse" en er wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er wat deze behandelingen betreft net geen inhaalbeweging wordt ingezet.
Als voorbeelden van behandelingen die gevoelig zijn voor overuse worden lumbale laminarthrectomie genoemd, amygdalectomie, transtympanale drainage, meniscectomie, ...
Ook is het opvallend dat het aantal gastric bypasses zelfs hoger is dan voor de Covid-19 pandemie. 
Voor een aantal behandelingen, zoals voor de hemicolectomie, waar een achterstand werd opgelopen, vermoedt men dat er met alternatieve therapieën is gewerkt.
Belangrijk is dat er wat betreft oncologie geen achterstanden meer zouden zijn.
Dit betreft een bijzonder belangrijk rapport, waar toch een aantal conclusies aan gekoppeld moeten worden.
Vandaar mijn vragen:

  • Is er een lijst met de behandelingen die gevoelig zijn voor “overuse” of die gewoon als “overuse” gecatalogeerd moeten worden? Zo ja, kan u deze bezorgen?
  • Wordt er op ziekenhuisniveau of artsenniveau opgevolgd hoe vaak deze behandelingen worden verricht? Zo ja, kan u daar een overzicht van bezorgen (uiteraard geanonimiseerd, wel graag per provincie)? Zijn er gevolgen verbonden voor de ziekenhuizen of artsen in kwestie en zo ja, welke?
  • Welk plan bestaat er voor hogervermelde behandelingen om de overuse terug te dringen of – beter nog – te stoppen? Kan u dit per verstrekking aangeven?
  • Is er berekend hoeveel “overuse” kost aan de maatschappij? Hoeveel is dat?
  • Welke stappen zal u nemen om te voorkomen dat de achterstand in overuse behandelingen niet wordt ingehaald en welke stappen zal u nemen opdat men niet hervalt in dezelfde routine?
  • Indien er nu alternatieve behandelingen worden gedaan (zoals voor de hemicolectomie), wordt dan opgevolgd wat de kosten-baten hiervan zijn, zodat dit kan worden bestendigd als de uitkomst gunstig is?
  • Wordt er onderzocht hoe het komt dat er meer gastric bypasses worden verricht? Kan u een overzicht geven van het aantal verstrekkingen per provincie preCovid en perCovid?
  • Met betrekking tot het aantal transplantaties, wordt aangegeven dat er – gezien het beperkte aantal – geen heel duidelijke inschatting is over de precieze achterstand. Zijn er hierover recentere cijfers bekend?
  • Gezien het aantal behandelingen die gecatalogeerd kunnen worden als overuse teruggelopen is, is er wellicht ook een terugloop van iatrogene incidenten? Wordt dit in kaart gebracht en zo ja, kan u hiervan een overzicht geven? Is er zicht op het aantal vermijdbare iatrogene incidenten per jaar en kan daar een kostprijs op geplakt worden?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Deze schriftelijke vraag werd omgezet naar een mondelinge vraag. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is