Federale voorraden in het federale testplatform - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 3 oktober 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

3 oktober 2022: 

Mijnheer de minister,

Het federale testplatform zou binnenkort ophouden te bestaan.

De federale overheid heeft apparatuur en verbruiksmateriaal aangekocht voor de verschillende labs van dit platform.

- Werd er in kaart gebracht welke apparatuur, welk verbruiksmateriaal en hoeveel van elk in voorraad is? Zo ja, kan u dit toelichten per laboratorium?

- Is het de bedoeling dat de toestellen, materialen en producten overgenomen worden tegen betaling, teruggegeven worden aan de overheid of blijven die kosteloos bij de labs in kwestie?​

- Voor welke platformen of centra werden in de covidcrisis nog materialen en producten aangekocht? Werd er geregistreerd hoeveel er daarvan werd verbruikt en hoeveel er nog in voorraad is? Wat is de bedoeling dat er gebeurt met deze producten? Keren zij vanaf een bepaald moment (wanneer?) terug naar de centrale strategische stock?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Commissie Gezondheid 25 oktober 2022: 

35.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb nog maar eens een vraag over dat federale testplatform. Het zal zeer binnenkort ophouden te bestaan, waardoor het aantal debatten erover waarschijnlijk zal afnemen.

De federale overheid heeft apparatuur en verbruiksmateriaal aangekocht voor de verschillende laboratoria van het platform. Welke apparatuur en welk verbruiksmateriaal werden aangekocht en wat zijn de voorraden van deze materialen? Zullen de toestellen, materialen en producten tegen betaling worden overgenomen of zullen ze worden teruggegeven aan de overheid? Of blijven die kosteloos ter beschikking van de laboratoria, de universiteiten en ziekenhuizen in kwestie? Voor welke platformen en testcentra werden tijdens de covidcrisis nog materialen en producten aangekocht met federale middelen? Werd geregistreerd hoeveel daarvan werd verbruikt en hoeveel er nog in voorraad is? Dienen de ongebruikte producten vanaf een bepaald moment terug te keren naar de centrale strategische stock? Indien ja, wanneer zal dat gebeuren?

35.02 Minister Frank Vandenbroucke: Ik heb 2 pagina's vol tabellen om uw eerste vraag te beantwoorden. Ik stel voor deze niet voor te lezen, maar om deze te overhandigen om tijd te besparen, waarbij die als publieke informatie worden beschouwd. De eerste tabel geeft een overzicht van de verschillende toestellen die ter beschikking werden gesteld van de labo's voor een periode van 5 jaar. De tweede tabel geeft een overzicht van de voorraad reagentia in de labo's in september van dit jaar.

Wat uw tweede vraag betreft, zijn de labo's die gebruikmaken van de ter beschikking gestelde toestellen daarvoor een engagement van 5 jaar aangegaan met als einddatum 30 november 2025. Deze toestellen mogen tevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zolang dat gebeurt in lijn met goedehuisvaderpraktijken en zolang het primaire gebruik, namelijk het detecteren van SARS-CoV-2, niet wordt verhinderd. De toestellen blijven echter eigendom van de FOD Volksgezondheid, maar worden gedekt door de verzekeringspolissen van de ontleners, in dit geval de labo's. De labo's zijn verantwoordelijk voor het correcte en tijdige onderhoud van de ontvangen toestellen. De FOD Volksgezondheid kan op elk moment beslissen om de toestellen naar een door hem aangeduide plaats te brengen. In afwachting van een andere bestemming heeft de FOD Volksgezondheid beslist dat de uitgeleende toestellen ter beschikking van de labo's mogen blijven.

Inzake de materialen en producten zal na afloop van de conventies met de verschillende labo's, die tussen 26 oktober en 23 november 2022 eindigen, de voorraad opnieuw in kaart worden gebracht en zal worden beslist wat met die voorraad dient te gebeuren, afhankelijk van de hoeveelheid en de houdbaarheid van de voorraad.

U vraagt ook voor welke platformen of centra tijdens de covidcrisis nog materialen werden gekocht.

Ik kan antwoorden dat in het kader van het federaal platform materiaal werd aangekocht voor de hiernavolgende doelgroepen: ten eerste, leden van het federaal platform en, ten tweede, staalafnamelocaties die de testen doen met een van de labo's van het federaal platform, testcentra en collectiviteiten op regionaal en federaal niveau.

Via de logistieke partner voor het verdelen van de federale stock werden de volgende data gedeeld: ten eerste, maandelijkse stocklijsten waarin hoeveelheden, vervaldata en andere kunnen worden opgevolgd en, ten tweede, wekelijkse lijsten van uitlevering. Die lijsten geven een zicht op de hoeveelheid en de locatie van uitlevering, met name welke materialen aan welke labo's en welke testcentra werden uitgeleverd alsook op welk moment.

Aangezien verschillende testcentra hun activiteiten al dan niet met het federaal platformlabo ook buiten de context van het federaal platform zullen voortzetten, werd beslist dat de centra hun huidige stock mogen blijven gebruiken, ook na afloop van de conventies van het federaal platform. Door de voorraad niet terug te vorderen, worden bijkomende kosten gerelateerd aan transport en een eventuele vernietiging na de vervaldatum vermeden.

Bovendien worden momenteel verschillende scenario's geëvalueerd om ook de stock die centraal wordt beheerd, een zinvolle bestemming te geven. Mogelijke doelgroepen daarbij zijn onder andere Sciensano, de labo's van het federaal platform en onderzoeksinstellingen. De modaliteiten van een eventuele verdeling dienen eventueel nog nader te worden bepaald.

35.03 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het verbaast mij dat met de laboratoria een engagement van vijf jaar is aangegaan. Dat is opnieuw een mooi cadeau. U stelt wel dat zij eigendom van de overheid blijven, maar zij mogen voor andere doeleinden worden gebruikt.

Een en ander heeft natuurlijk ook een bepaalde waarde, waartoe andere laboratoria, die niet tot het federaal testplatform behoren, geen toegang hebben. Dat is opnieuw een oneerlijke behandeling en een voorkeursbehandeling van bepaalde universitaire centra en ziekenhuizen.

Ik kijk uit naar de lijst. Ik kan mij immers voorstellen dat de lijst materiaal bevat met een grote waarde, die nog eens bij dat bedrag van 65 miljoen euro moet worden opgeteld.

U kent mijn mening daarover. U weet dat er naar mijn mening andere mogelijkheden zijn geweest en dat de klinische laboratoria veel sneller hadden kunnen instaan voor een crisistestbeleid.

U geeft nu ook nog eens aan dat de testcentra die met het federaal testplatform en de collectiviteiten hebben samengewerkt, de materialen mogen behouden die aanwezig zijn. Dat is opnieuw behoorlijk veel geld dat wordt achtergelaten.

Ik kijk uit naar de lijst, maar vrees dat het, na wat ik nu heb vernomen, lang niet bij dat bedrag van 65 miljoen euro zal blijven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is