Gegevens ziekenhuissurveillance - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

18/12/2020

Geachte mijnheer de minister

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag aan u (nr. K50 van 05/11/2020), waarop ik zopas een antwoord mocht ontvangen. Er werd gevraagd naar de evolutie van de ziekenhuis- en IC-opnames van covid-19 positieve gevallen per leeftijdsgroep in de verschillende provincies.

Uit uw antwoord blijkt echter dat in de 'dagelijkse exhaustieve rapportering' door Sciensano m.b.t. de in het ziekenhuis opgenomen covid-19 patiënten de leeftijd niet geregistreerd wordt, alsook dat het aantal opnames op de IC niet dagelijks wordt geregistreerd.

Toch zou Sciensano zicht hebben op de leeftijdsverdeling van de patiënten die in het ziekenhuis en op de IC zijn opgenomen via 'representatieve maar niet exhaustieve klinische surveillance' van de ziekenhuizen. Ik neem aan dat het hier steekproeven betreft. Een en ander zorgt er blijkbaar voor dat de cijfers m.b.t. de leeftijdsverdeling van de patiënten per provincie blijkbaar enkel in percentages en niet in absolute cijfers weergeven kunnen worden. Indien blijkt dat Sciensano deze gegevens inderdaad niet omstandig en nauwgezet registreert, is dat uiteraard een slechte zaak voor een beter begrip en de aanpak van de coronacrisis.

Daarom heb ik volgende vragen voor u:

 • Worden de gegevens, inclusief absolute aantallen, omtrent de leeftijdsverdeling en onderliggende gezondheidsrisico's van de Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen en op de IC-afdelingen ergens op enige wijze bijgehouden?
  • Zo ja:
   • Door welke overheidsinstelling(en) en in welk(e) rapport(en)?
   • Welke conclusies werden/worden hieruit getrokken?
   • Zijn deze gegevens toegankelijk voor het publiek en waar kunnen deze gegevens opgevraagd worden?
  • Zo neen, waarom niet? Wie is verantwoordelijk voor deze beslissing?
 • Kan u verduidelijken waarop de 'representatieve maar niet exhaustieve klinische surveillance' - waarvan sprake in uw antwoord – concreet betrekking heeft?
 • Is de Europese Richtlijn 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie eveneens van toepassing op de data van Sciensano, gezien het hier met overheidsmiddelen gefinancierde onderzoeksgegevens betreft ?
  • Zo ja, hoever staat het met de confirmatie van Sciensano met de vereisten van deze richtlijn; hoever staat het met haar open access beleid?
  • Kan u meedelen hoeveel organisaties en bedrijven reeds gebruik hebben gemaakt van de open data van Sciensano?

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is