Mondelinge vraag over "de Topstukkenlijst"

Door Frieda Gijbels op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, dit is een gelijkaardige vraag over hetzelfde thema. Ik zal de inleiding overslaan en meteen overgaan tot mijn vragen.

- Ten eerste, werd het kunstpatrimonium van de federale overheid al geïnventariseerd? Wij hebben het daar zopas al even over gehad. Waar liggen de knelpunten?

- Ten tweede, hoe ver staat het met de federale topstukkenlijst, die opgemaakt zou moeten worden door de POD Wetenschapsbeleid?

- Ten derde, op welke wijze wordt het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) betrokken bij de inventarisering van het kunstpatrimonium van de federale overheid? Maakt dat integraal deel uit van zijn opdracht, of ontvangt het daar extra vergoedingen voor? Op dat laatste hebt u al deels geantwoord.

Minister David Clarinval: Mevrouw Gijbels, ten eerste, tot heden is er nog geen uitgebreide en geconsolideerde inventaris van het artistieke patrimonium van de Federale Staat. Op het moment is elke FOD, POD en FWI verantwoordelijk voor het beheer van het artistieke patrimonium waarover men beschikt en verwerft. Dat betekent in principe dat elke federale actor de inventaris beheert en idealiter de meest volledige en bijgewerkte inventaris bijhoudt.

Dergelijk beheer vergt van sommige organisaties veel werk, als het patrimonium waarover zij beschikken, bijzonder belangrijk, gediversifieerd en historisch weinig gedocumenteerd is.

In dat verband wordt bij de FWI's grote inspanningen geleverd om de beschikbare collectie te inventariseren, om uiteindelijk idealiter een inventaris te verkrijgen, die kan worden geconsolideerd.

Ten tweede, er is op het moment nog geen officiële lijst van artistieke meesterwerken beschikbaar voor de Federale Staat. Er werden enkele initiatieven genomen om vooruitgang te boeken op dat gebied. In april 2016 wijdde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een reflectie aan de kwestie, wat leidde tot het opstellen door de administratie van een prospectief rapport over het thema. Een aanvullend initiatief werd in april 2018 geïnitieerd door de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, waarbij het KIK haar uitnodigde een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van een lijst met de meesterwerken die aanwezig zijn in de FWI's.

In reactie daarop stelde het KIK een proeffase voor aan de staatssecretaris, waar die geen gevolg aan gaf.

Er moet aan worden herinnerd dat het opstellen van een topstukkenlijst en de bescherming ervan een wet vereisen om de criteria en de beginselen te definiëren, wat niet kan worden gedaan in lopende zaken.

Ten derde, de telling van alle collecties van de Staat behoort niet tot de bevoegdheden van het KIK. Die taak valt onder de verantwoordelijkheid van elke federale actor met een artistiek patrimonium. De opdrachten van het KIK bevinden zich verder in het proces. Het KB betreffende het KIK preciseert namelijk dat die bestaan uit de wetenschappelijke studie en het behoud van het nationale patrimonium. Meer in het bijzonder is het doel van het KIK te werken aan inventarissen en een spoor te bewaren, op fotografische en digitale media, van de werken die in die inventarissen opgenomen zijn.

Het werk van het KIK past in een complementaire dynamiek, met de FWI's, om de inventarissen en stukken die opgenomen zijn in de inventarissen van de FWI's, te optimaliseren.

 

Frieda Gijbels (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Ik verwijs naar mijn vorige repliek. Het is belangrijk dat wij een overzicht hebben van alles wat er is, van alles wat wij bezitten en waaraan wij rijk zijn, zodat er aan specifieke collecties verder gewerkt kan worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is