Mondelinge vraag over "het Afrikamuseum"

Door Frieda Gijbels op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Cultuur

Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het Afrikamuseum in Tervuren is enige tijd geleden na verbouwingen weer open gegaan. Het heeft een ambitieus programma uitgewerkt en er is ook een hoognodige restyling van het museum uitgevoerd en de manier waarop de collectie wordt tentoongesteld. Hierdoor liggen de bezoekerscijfers boven de verwachtingen. Dit jaar klokt men af op 360.000 bezoekers.

Aangezien het museum een federale wetenschappelijke instelling is, geldt ook hier de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken. Het museum ligt in Tervuren, in het Vlaamse Gewest, waardoor het logisch is dat het personeel het Nederlands machtig is. Er lijken echter problemen op te duiken bij de aanwerving van contractueel personeel. Zo hebben we vernomen dat bijvoorbeeld het veiligheidspersoneel of het zaalpersoneel niet altijd Nederlands kent, wat moeilijkheden veroorzaakt in de communicatie met het publiek.

- Mijnheer de minister, welk taalkader is er voorzien in het Afrikamuseum? Wordt hieraan voldaan? Waarom wel of waarom niet?

- Ten tweede, op welke wijze wordt de vereiste taalkennis van personeel verbonden aan het museum gegarandeerd? Is dat bijvoorbeeld contractueel vastgelegd?

- Ten derde, hoeveel klachten over gebrekkige taalkennis bij het personeel zijn er binnengekomen sedert de heropening van het museum?

- Tot slot, op welke wijze worden de klachten over het gebrek aan taalkennis afgehandeld? Hoe wordt er voor gezorgd dat er aan de vereiste taalkennis wordt voldaan?

 

Minister David Clarinval : Mevrouw Gijbels, het theoretische taalkader van het museum voorziet in principe in een evenwicht tussen het Franstalige en het Nederlandstalige kader voor niveau 1 en 2. Voor een volledig kader komt dit overeen met 40 personen in elke taalrol voor deze functies. Voor de niveaus 3 tot 5 voorziet het theoretische kader van het museum in een oververtegenwoordiging van het Nederlandstalige personeel, namelijk 60 % Nederlandstaligen en 40 % Franstaligen.

Ik herinner eraan dat voor deze functies de meerderheid van de werknemers niet tweetalig moet zijn voor de vervulde functie. Wat specifiek de tweetalige functies betreft, voorziet het theoretische taalkader van het museum in tien tweetalige Franstalige en tien tweetalige Nederlandstalige functies van niveau 1 en 2.

Aangezien het contractuele en statutaire personeelskader van het museum heden niet geheel is ingevuld zijn sommige functies niet volledig in overeenstemming met het theoretische taalkader van het museum. Dat is met name het geval voor niveau 1 waar het kader uitsluitend door Nederlandstalige werknemers wordt bezet terwijl er in theorie een taalevenwicht binnen deze functies moet zijn. Het is tevens het geval voor de functies van niveau 5 waar 66 % van de werknemers momenteel Nederlandstaligen zijn terwijl het kader 60 % voorziet. Voor niveau 3 is het evenwicht dat in het kader is voorzien, namelijk 50 % Franstaligen en 50% Nederlandstaligen, momenteel vrijwel verzekerd. Voor functies van niveau 4 gaat het ook in de richting van het geplande kader.

58 % van de huidige bezetting van het kader bestaat uit Nederlandstalige werknemers. Enkel voor de functies van niveau 2 is er een klein Franstalig onevenwicht, daar 52 % van het kader wordt ingevuld door Franstaligen, tegenover de geplande 50 %.

Ten tweede, de bewaking van het museum werd voor het grootste deel uitbesteed aan externe firma's. In het bestek wordt de veiligheidsfirma verplicht bewakingspersoneel in te zetten dat een elementaire kennis van de tweede landstaal heeft, zodat bezoekers minstens in het Nederlands en het Frans aangesproken kunnen worden. Er is vastgesteld dat de firma die de bewaking verzorgt niet altijd aan deze eis kan voldoen. De firma werd hierop gewezen. Intussen zorgt het Afrikamuseum er wel voor dat het bewakingspersoneel dat de toegangscontrole uitvoert voldoende kennis heeft van de beide landstalen.

Ten derde, tussen 29 december 2018 en 26 oktober 2019 zijn er 19 klachten binnengekomen over gebrekkige taalkennis van het Nederlands. 5 daarvan gingen over onthaalpersoneel, 8 over bewakers, en 6 over de ticketcontrole.

Ten vierde, in de brief die het museum aan de externe bewakingsfirma schreef, stond: "Wij zullen de komende weken de kennis van de andere landstaal van uw agenten tijdens de diensturen observeren en wij zullen u van de resultaten op de hoogte brengen. Deze brief kadert in artikel 14.2.2 van het bestek. Aan ons eigen personeel vragen wij steeds een collega die de andere landstaal goed kent in te schakelen. Alle klachten worden beantwoord. Het KMMA heeft een procedure voor de behandeling van klachten."

Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik meen inderdaad dat het probleem vooral bij het personeel van de externe firma's ligt. Dat strookt met de klachten die wij vernomen hebben. Het is goed dat dit wordt opgevolgd en dat er maatregelen genomen zullen worden. Wij zullen dit ook opvolgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is