Mondelinge vraag over "het kunstpatrimonium"

Door Frieda Gijbels op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het is de taak van het KIK te assisteren bij de inventarisatie van het federale kunstpatrimonium. Dit is een beetje een geval apart, aangezien kunst en cultuur al een paar decennia Gemeenschapsbevoegdheden zijn. Wel blijft er een federale restbevoegdheid om te waken over het kunstpatrimonium dat zich op het Brusselse grondgebied bevindt. Het is dus niet alleen een bijzonder moeilijke opdracht om te allen tijde te weten welk stuk zich waar bevindt, maar ook om het eigenaarschap van en de juridische en financiële verantwoordelijkheid voor kunststukken te bepalen.

Mijnheer de minister,

- ten eerste, wat is de definitie voor de stukken die onder het federale kunstpatrimonium vallen? Op welke wijze wordt hierover met de Gemeenschappen overlegd?

- Ten tweede, hoe wordt het budget voor de inventarisering van het federaal kunstpatrimonium bepaald? Hoeveel daarvan gaat naar het KIK? Dragen de Gemeenschappen ook bij aan dit budget?

- Ten derde, doen de Gemeenschappen een beroep op de diensten van het KIK? Hoe verhouden de samenwerkingen tussen de verschillende Gemeenschappen en het KIK zich procentueel ten opzichte van elkaar? Hoe vertaalt zich dat financieel?

- Ten slotte, wanneer mogen we het jaarverslag 2018 van het KIK verwachten? Zal dat worden toegelicht in de commissie?

 

Minister David Clarinval: Mevrouw Gijbels, ten eerste, met federaal kunstpatrimonium wordt uitsluitend het kunstpatrimonium bedoeld dat eigendom is van de federale overheid. Er is over dit patrimonium geen specifiek overleg met de Gemeenschappen. Wel bestaat er een overlegplatform met de Gemeenschappen, de Gewesten en andere betrokken federale departementen, waarbinnen overleg wordt gepleegd over algemene thema's met betrekking tot de bescherming van het Belgische kunstpatrimonium.

Ten tweede,.het opstellen van de administratieve inventarissen van het federale kunstpatrimonium behoort niet tot de statutaire opdrachten van het KIK, dat wel het verzorgen van een wetenschappelijke inventaris van het Belgische kunstpatrimonium tot taak heeft. De inventarissen van de verschillende federale wetenschappelijke instellingen worden door henzelf beheerd en dit gebeurt ten laste van hun algemene inkomsten. Er is hiervoor niet in specifieke middelen voorzien. Gezien het om federale collecties gaat, is er geen financiële tussenkomst van de Gemeenschappen.

Ten derde, het KIK voert opdrachten uit voor de verschillende Gemeenschappen van het land. De omvang hiervan is variabel. Daarnaast worden eveneens opdrachten uitgevoerd voor de Gewesten en musea en andere overheidsdiensten, die hetzij van de Gemeenschappen, hetzij van de Gewesten afhangen.

De geografische verdeling van de uitgevoerde taken bedroeg in 2018 36 % voor Vlaanderen, 11 % voor Wallonië en 31 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast werd 20 % van de opdrachten uitgevoerd voor het buitenland.

Onder meer gelet op het dikwijls meerjarig karakter van de opdrachten is het voor het KIK niet mogelijk om een opsplitsing per jaar te maken van de inkomsten naar het type klant.

Het jaarverslag 2018 zal in december 2019 worden voorgelegd aan de beheerscommissies van de instellingen. De verslagen van de FWI worden niet op een structurele wijze toegelicht in de commissie, maar dit kan uiteraard steeds op verzoek van de commissie gebeuren.

 

Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Ik denk dat het inderdaad van belang is dat wij ons erfgoed zorgzaam behandelen en zorgvuldig bewaren voor de toekomstige generaties. Een eerste stap lijkt mij daarin toch te zijn dat wij weten wat we hebben, zodat er eventueel kan worden verder gewerkt aan het verzamelen van collecties van bepaalde meesters.

Mijn volgende vraag gaat ook in de lijn daarvan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is