Mondelinge vraag: strafrechtelijk onderzoek varkenspest

Door Frieda Gijbels op 4 december 2019, over deze onderwerpen: Voedselveiligheid / FAVV

Frieda Gijbels: Mijnheer de minister, in 2018 werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde everzwijnen in het zuiden van het land. Hierdoor werden heel wat veebedrijven binnen een afgebakende besmette zone gedwongen varkens af te maken met het oog op het indijken van mogelijke besmettingen en met het oog op preventie.

De problematiek bestaat nog steeds, waardoor heel wat bedrijven aankijken tegen een exportverbod, ook bedrijven die niet in de besmette zone liggen. Een interessant feit is dat Afrikaanse varkenspest ook werd vastgesteld in Oost-Europa en dat België in West-Europa een eenzame uitzondering vormt, op Sardinië na, dat evenwel een aparte haard vormt.

Het vermoeden werd dan ook reeds uitgesproken dat de Belgische besmettingen afkomstig zouden zijn van illegale import van Oost-Europese wilde everzwijnen. Dat lijkt een zaak voor Justitie om te onderzoeken, al is het maar om te weten op wie de getroffen landbouwbedrijven de geleden schade kunnen verhalen.

  1. Is er een strafrechtelijk onderzoek gevoerd naar de herkomst of de bron van de Afrikaanse varkenspest in België? Waarom wel of waarom niet?
  2. Indien reeds een onderzoek wordt uitgevoerd, welk parket voert het onderzoek uit? Wat is de stand van zaken?
  3. Werd in het kader van het onderzoek contact gelegd met Oost-Europese landen?
  4. Bent u van plan uw injunctierecht te gebruiken om alsnog een strafrechtelijk onderzoek te bevelen, indien er nog geen onderzoek aan de gang is? Waarom wel of waarom niet?

 

Minister Koen Geens: Mevrouw Gijbels, de procureur-generaal van Luik heeft mij bevestigd dat eind 2018 na de feiten in het arrondissement Luxemburg een gerechtelijk onderzoek werd geopend. Gelet op het geheim van het lopend onderzoek kon mij geen verdere informatie worden meegedeeld. Aangezien de strafvordering reeds werd ingesteld, is een positieve injunctie van mijnentwege zonder onderwerp.

 

Frieda Gijbels: Ik heb aan uw collega Denis Ducarme al gevraagd hoe het momenteel staat met het uitvoerverbod voor varkensvlees. Hij gaf ook mee dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Interessant aan de cijfers die hij meegaf, was dat het vooral Vlaamse varkensboeren zijn die getroffen worden door een importverbod van andere landen, dat ondanks de inspanningen van het FAVV veelal van kracht blijft voor het hele grondgebied, hoewel slechts een klein deel van het Belgische grondgebied wordt getroffen.

Het hoeft dus geen betoog dat er landbouwers zijn die schade ondervinden van een situatie waaraan zij geen schuld hebben. Een onderzoek zou kunnen uitmaken aan wie zij die schade kunnen verhalen, of waar tussenkomsten die intussen werden gedaan door overheden, zijnde het sanitair fonds en het Waals Gewest, kunnen worden teruggevorderd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is