Mondhygiënisten - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten
Tanden

15 juli 2021: 

Mijnheer de minister,

Er zou ondertussen een akkoord zijn over een studieprotocol, waarin mondhygiënisten kunnen instappen en waardoor bepaalde behandelingen die door hen worden verricht voor terugbetaling in aanmerking komen.

  1. Hoe ziet dat studieprotocol eruit? Hoeveel mondhygiënisten kunnen hieraan deelnemen? Welke behandelingen komen in aanmerking voor terugbetaling? Aan welk tarief en aan welke terugbetaling? Hoe lang loopt dit project?
  2. Welk budget werd er uitgetrokken voor dit studieprotocol en vanwaar is dit budget afkomstig?
  3. Wanneer zal er een evaluatie plaatsvinden en op welke manier zal hierover worden teruggekoppeld?
  4. In welk gremium werd dit studieprotocol bepaald? Wie heeft hier stemrecht?
  5. Werd er overlegd met de mondhygiënisten, waren zij akkoord? Is er qua communicatie met hen afgestemd en zo ja wanneer? Hebben zij ook stemrecht in het gremium waarin het studieprotocol werd bepaald?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

7 oktober 2021: 

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.
Tijdens de vergadering op 17 juni 2021 heeft de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen (NCTZ) unaniem een proefproject “mondhygiënisten” goedgekeurd, dat werd voorgelegd aan het Verzekeringscomité van 28 juni. Dit project heeft tot doel om een inventaris op te maken van alle activiteiten van mondhygiënisten en om de werklast en de gemiddelde tijdsduur die nodig is voor iedere prestatie in te schatten om zo over alle nodige informatie te beschikken om de introductie van mondhygiënisten in het gezondheidszorgsysteem te overwegen en een financieel kader te ontwikkelen dat gebaseerd is op de realiteit in de praktijk. 
Gedurende een periode van 9 maanden (1 oktober 2021- 30 juni 2022) zullen maximum 80 duo’s tandheelkundigen-mondhygiënisten deelnemen aan het project. Hun activiteiten zullen geregistreerd, opgevolgd en geëvalueerd worden door een consortium van universiteiten. 
Dit proefproject omvat geen echt terugbetalingssysteem, wel een financiering aan de deelnemende teams. Naast een forfaitair bedrag per kwartaal voor o.a. de financiering van de activiteiten van de mondhygiënist en de deelname aan de evaluatie zal het RIZIV ook 2 euro (4,5 euro bij jongeren en voorkeurgerechtigden) per begonnen tijdslot van 15 minuten betalen voor prestaties verleend door mondhygiënisten in het proefproject. Ten slotte kan in dit kader aan patiënten ouder dan 18 jaar (niet-voorkeurgerechtigden) een bedrag van maximum 2,5 euro per begonnen tijdslot van 15 minuten worden aangerekend.   

Binnen de administratieve begroting 2021 van het RIZIV werd voor het proefproject 1,615 miljoen euro vrijgemaakt. Voor 2022 zal in hetzelfde bedrag moeten voorzien worden.

Het wetenschappelijk team zal zijn verslag tegen september 2022 voorleggen aan de NCTZ en het Verzekeringscomité zodat mondhygiënisten op basis van deze bevindingen kunnen geïntegreerd worden in het zorglandschap.
Dit proefproject werd uitgewerkt in de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen. Die is samengesteld uit 10 werkende leden, vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van tandheelkundigen en 10 werkende leden, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen. Alleen de werkende leden en de plaatsvervangende leden die ze vervangen zijn stemgerechtigd. De beslissingen zijn deugdelijk genomen wanneer ze drie vierde bereiken van de stemmen van de leden die de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen en drie vierde van de stemmen van de leden die het tandheelkundigenkorps vertegenwoordigen.
Een vertegenwoordiger van de beroepsorganisatie van mondhygiënisten heeft deelgenomen aan vergaderingen van de voorbereidende werkgroep, alsook van de Nationale Commissie wanneer dit proefproject werd besproken. Net zoals de leden van de NCTZ kon die vertegenwoordiger zijn opmerkingen, vragen en voorstellen inbrengen tijdens het overleg en werden ze gebruikt bij het tot stand komen van het project. 
Uiteraard werd niet elk voorstel dat tijdens die vele vergaderingen werd geopperd, opgenomen in de uiteindelijke tekst; het uitgewerkte project moest immers rekening houden met juridische, organisatorische, budgettaire en technische realiteiten. Ondanks die beperkingen is dit proefproject  een belangrijke stap om te komen tot een goed onderbouwde inschakeling van mondhygiënisten in het zorglandschap. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is