Nomenclatuur serologie - Mondelinge vraag aan minister De Block

Door Frieda Gijbels op 22 mei 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

22/05/2020

​Mevrouw de minister,

In een artikel in De Tijd lezen we dat de serologische test zal worden terugbetaald. Er staat ook in onder welke voorwaarden:

“De test wordt terugbetaald voor wie ziek is en coronasymptomen vertoont, maar niet meteen getest werd of negatief heeft getest via de klassieke test. Met die klassieke test wordt uitgezocht of iemand het virus in zich draagt. In sommige gevallen kan bij iemand die ziek is het virus al uit het lichaam zijn verdwenen of kan er bij het testen een foutje zijn gebeurd, waardoor een uitgevoerde test vals negatief is.

Daarnaast zal de serologische test ook worden terugbetaald bij zorgpersoneel dat in contact komt met coronapatiënten. Wie immuniteit heeft opgebouwd, kan dan met een geruster gemoed op de covidafdeling worden ingezet. Experts nemen aan dat wie het virus heeft gehad, tijdelijk immuun is. Wie niet onder de voorwaarden valt, krijgt de test niet terugbetaald."

Nochtans staat in het “volmachten" KB dat hierover handelt dat deze tests vooralsnog verboden zijn.

Daarom enkele vragen hieromtrent:

Klopt de informatie in De Tijd?

  • Gaat men er nu van uit dat er inderdaad immuniteit bestaat indien er antistoffen kunnen worden aangetoond?
  • Voor welke antistoffentest(s) is er gekozen en op welke basis? Zijn ze gebaseerd op IgA, IgG, IgM antistoffen of een combinatie?
  • Gaat men uit van een bepaalde duur van immuniteit? Is hertesting nodig na een zekere tijd?
  • Kunnen de antistoffentests volgens u een rol spelen in de exitstrategie en zo ja, welke? Wanneer zullen ze in dit kader worden ingezet?
  • Zullen risicocontacten, opgespoord via contacttracing, ook een antistoffentest kunnen ondergaan en heeft dit invloed op de quarantaine?

 

02/06/2020, Minister De Backer:

(...)

Dan de serologische testen. U hebt al gehoord dat in het verhaal van de contacttracing wij serologische testen hebben toegevoegd, om een overzicht te krijgen van de immuniteit die door de bevolking werd opgebouwd. Verder is er ook het koninklijk besluit dat vorige week door de ministerraad werd goedgekeurd, waardoor mensen bij hun huisarts een serologische test zullen kunnen krijgen. Valt men onder de definitie, dan wordt de test ook terugbetaald. Dat zal voornamelijk zorgpersoneel betreffen. Anderzijds kan men die test vragen en laten uitvoeren door de huisarts, wanneer men daar grote zekerheid heeft. Dit geeft evenwel geen zekerheid over de bescherming die daaruit volgt, want vandaag lopen de studies nog te veel uiteen over hoelang men immuniteit met zich meedraagt. Duidelijk is dat zelfs wanneer men antilichamen heeft, men er toch nog over moet waken dat men alle mogelijke maatregelen blijft respecteren. De serologische testen zullen op die manier veel breder ingang vinden. Het is belangrijk dat daarop rapportering volgt, om opnieuw die informatie te kunnen meenemen in de epidemiologische studies. 

(...)

Wij moeten duidelijke regels uitwerken over wie op basis van contacttracering kan worden getest en over het omgaan met collectiviteiten. Ook moet er een opvolging zijn van het testen van het zorgpersoneel, zowel met serologische testen als PCR-testen, want die mensen staan altijd in contact met COVIDpatiënten. Een aantal ziekenhuizen is er al mee gestart zijn personeel systematisch te screenen. Natuurlijk moet er ook gekeken worden op welke manier de testen gebruikt kunnen worden op het moment dat de grenzen opnieuw opengaan.

Wat de serologische testen betreft, zijn er ondertussen kwaliteitscontroles gebeurd. De CE-markering was immers niet voldoende, hebben wij gemerkt. Wij hebben gezien dat er heel grote verschillen bestaan tussen de testen. Daarom heeft het FAGG op zijn website een lijst geplaatst van testen die zowel een CE-markering hebben als een kwaliteitscontrole hebben doorstaan.

De serologische testen worden niet alleen bij contacttracering, maar ook op andere momenten ingezet. Sciensano heeft een aantal criteria opgelijst voor de manier waarop de serologie een rol kan spelen, bijvoorbeeld om in geval van negatieve PCR-testen in de ziekenhuizen een extra controle te hebben. De lijst met de criteria vindt u terug op de website van Sciensano.

Ook de rapportering is belangrijk. Dat heb ik al gezegd als antwoord op een vraag van mevrouw Gijbels. Er is een aparte RIZIV-code gemaakt om de immunotesten te kunnen registeren. Op die manier kan men via Sciensano een overzicht krijgen over het aantal uitgevoerde serologische testen. Dat zal trouwens deel uitmaken van de teststrategie bij contacttracering om een en ander goed in beeld te krijgen. 

(...)

 

Voor meer details m.b.t. het antwoord van de minister verwijzen wij naar het Integraal verslag van de Commissie voor gezondheid en gelijke kansen, 02/06/2020, CRIV 55 COM 192 , te vinden op https://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/55/ic180.pdf#search=%2255006248c%22 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is