Schriftelijke vraag aan Minister Vandenbroucke m.b.t. de toegang en terugbetaling van de tandzorg

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

 

26/11/2020

 

Geachte mijnheer de minister

 

Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op:

 • Kan u een overzicht geven inzake de bevindingen van de Dentomut-commissie m.b.t. de evaluatie van de nomenclatuur tot op heden? Hoe zijn zij concreet te werk gegaan bij deze evaluatie?
 • Wat is de stand van zaken m.b.t. de  toetreding van tandheelkundigen tot het Dentomut-akkoord en inachtneming van de geconventioneerde tarieven? Hoe verhoudt zich dit tot de situatie in 2016?
 • Hoe staat het vandaag met de toegang tot de tandzorg? Wat wordt er tot nu toe allemaal ondernomen om deze te verbeteren en wat zal er in de toekomst nog ondernomen worden?
  • Kan u vertellen of er ondertussen meer zicht is op de omstandigheden en de redenen die voor diverse leeftijdsgroepen en socio-economische profielen een struikelblok vormen voor de toegang tot tandzorg? Zo ja, hoe zal men hieraan remediëren?
 • Wat is de stand van zaken m.b.t. de overconsumptie en fraude in de tandzorg?
  • Hebben de ziekenfondsen ondertussen performante opvolgingssystemen ontwikkeld, zoals aanbevolen door het Rekenhof?
   • Zo ja, hoe zien de Dienst voor Administratieve Controle en de Controledienst van de Ziekenfondsen hierop toe? Wat zijn hun bevindingen?
 • Hoe staat het met het accrediteringssysteem dat ingevoerd  werd om de kwaliteit van de tandzorg te bevorderen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging?
  • Hoe zit het met de kosten-baten analyse hiervan? Wordt het accrediteringssysteem zelf in vraag gesteld?
  • Is er onderzocht welke verplichtingen meer zouden bijdragen tot de kwaliteit van de tandzorg?
   •  Zo ja, wat zijn de conclusies van dit onderzoek?

Met dank voor uw antwoorden

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is