Narcodontie bij kinderen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 27 april 2022, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid
Tandarts

3 februari 2022: 

Mijnheer de minister,

Hoewel de laatste jaren pogingen zijn ondernomen om de toegang tot de mondzorg voor kinderen te verbeteren door een volledige terugbetaling van basistandzorg voor minderjarigen, blijft er toch nog een behoorlijk probleem bestaan met betrekking tot gebrekkig tandartsbezoek. 
Wanneer er niet (tijdig) wordt ingegaan op het aanbod van “gratis” preventieve tandzorg, bestaat er het risico dat ouders en kinderen te weinig worden geïnformeerd over schadelijke voeding en dranken, dat er te weinig poetsadvies is en dat beginnende problemen te laat worden gedetecteerd. Polycariës komt dus helaas nog te vaak voor. 
Behandeling van polycariës is een uitdaging, aangezien dergelijke kinderen vaak nog weinig ervaring hebben met een (atraumatisch, preventief) tandartsbezoek en er het risico bestaat dat ze angst kunnen oplopen wanneer de behandeling onder lokale anesthesie gebeurt. De enige oplossing lijkt dan een behandeling onder narcose. Anderzijds is de verdere opvolging van deze kinderen vaak verre van gegarandeerd, waardoor ze – naar wat ik van tandartsen hoor – meer dan eens na zeker tijd opnieuw in slaap moeten worden gedaan voor behandeling van hun tanden.
Mijnheer de minister,
1. Kan u een overzicht geven van het aantal tandheelkundige behandeling onder algemene anesthesie voor minderjarigen voor de afgelopen 10 jaar? Kan dit opgesplitst worden in provincies en leeftijdscategorieën?
2. Kan u een overzicht geven van het aantal tandheelkundige herbehandelingen onder narcose, ook voor de laatste 10 jaar en voor verschillende leeftijdscategorieën en provincies?
3. Er is een tijdlang gewerkt aan een dossier omtrent lachgassedatie in tandartspraktijken. Dit zou het aantal narcoses wellicht kunnen terugdringen. Zal u dit dossier verder opnemen? Wat is daar de stand van zaken?
4. Welke acties onderneemt u om het aantal narcoses bij minderjarigen voor tandheelkundige behandelingen terug te dringen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Antwoord van minister Vandenbroucke 24 maart 2022: 

1. en 2. Het is niet mogelijk om deze vragen te beantwoorden op basis van gegevens met betrekking tot terugbetalingen van Verzekeringsinstellingen waarover het RIZIV beschikt, aangezien het hier gaat over patiëntengegevens.
Het is echter mogelijk om een aantal antwoorden te geven op basis van een studie over de tandverzorging onder algemene anesthesie, uitgevoerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Deze studie baseert zich op de verstrekkingen uitgevoerd in 2016, voor bepaalde verstrekkingen van artikel 5 van de tandheelkundige nomenclatuur, alsook de 9 codes van artikel 14, l (stomatologie) die toegankelijk zijn voor tandheelkundigen. 
Op een totaal van 26.029.181 codenummers voor tandheelkundige zorg die werden gefactureerd, werden er 251.705 uitgevoerd onder algemene anesthesie of met andere woorden ongeveer 1%. Het grootste aandeel hiervan heeft betrekking op tandheelkundige verstrekkingen voor -18 jarigen. 
61% van deze 251.705 gefactureerde codes met algemene anesthesie hebben betrekking op de volgende 10 verstrekkingen:
verstrekking aantal codes met anesthesie en/of maxiforfait
als % van het totaal aantal van deze codes
** Vulling(en) van caviteit(en) op 3 of meer tandvlakken van een melktand, tot de 15e verjaardag
29.048 20%
** Vulling(en) van caviteit(en) op 2 tandvlakken van een melktand, tot de 15e verjaardag
23.177 8%
* Extractie van een melkhoektand, een melkmolaar of een blijvende tand, tot de 18e verjaardag
14.363 8%
** Vulling(en) van caviteit(en) op 1 tandvlak van een melktand, tot de 15e verjaardag
14.335 12%
** Bijkomend honorarium voor het gebruik van adhesieve technieken voor vulling(en) van caviteit(en) en/of opbouw uit het artikel 5 van de nomenclatuur op blijvende tanden, tot de 18e verjaardag, per tand
14.040 3%
* Extractie van een tand, vanaf de 53ste verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en in dezelfde zitting
12.290 5%
* Bijkomend honorarium voor wondhechting na tandextractie(s) of verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), in hetzelfde kwadrant per bijkomende tand en gedurende dezelfde zitting, vanaf de 18e verjaardag
11.639 8%
* Bijkomend honorarium voor wondhechting na tandextractie(s) of verwijderen van wortel(s) (sectie met extractie), vanaf de 18e verjaardag
11.384 38%
** Pulpotomie en vulling van de pulpakamer van een melktand, tot de 18e verjaardag
11.352 19%
** Opbouw van een melkmolaar of een eerste blijvende molaar door middel van een confectiekroon, tot de 18e verjaardag 11.217 85%
Wat de patiënten betreft, hebben 20.378 patiënten minstens 1 tandheelkundige verstrekking met algemene anesthesie op dezelfde dag gehad. Daarvan hebben slechts 198 patiënten (ofwel 1%) dit type verstrekking meerdere keren in de loop van het jaar gekregen.
Een analyse op basis van de leeftijd van de patiënten toont aan dat de meerderheid van de patiënten die tandheelkundige zorg onder algemene anesthesie hebben gekregen, kinderen zijn (68% is jonger dan 12 jaar).
Ten slotte, wat de woonplaats van de patiënten betreft, woont 72% van de patiënten die tandheelkundige zorg onder algemene anesthesie gekregen hebben in Vlaanderen, 20% in Wallonië en 6% in Brussel. De overige 2% betreffen onverdeelde gegevens.
3. In het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt in punt 3. III. c) het belang aangegeven van het nemen van noodzakelijke maatregelen om in de nabije toekomst, volgens nader overeen te komen modaliteiten, tandheelkundige zorg onder bewuste sedatie met lachgas te kunnen aanbieden binnen de ambulante tandheelkundige praktijken. Niettemin vereist de uitvoering van deze maatregel een gecoördineerde en transversale tussenkomst van verschillende andere Instanties dan enkel de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen en de instanties van het RIZIV.
4. De verschillende initiatieven, zoals hierboven vermeld, zullen genomen worden om bewuste sedatie met lachgas in de tandheelkundige praktijken in te voeren teneinde de toegankelijkheid van tandheelkundige zorg voor jongeren onder 18 jaar, maar ook voor andere kwetsbare patiënten te verbeteren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is