Het parlement telt verschillende commissies. Er wordt wetgeving voorbereid en goedgekeurd en de regering gecontroleerd. Parlementsleden verdelen hun tijd over verschillende commissies en comités. Daar volgen ze de dossiers op die met hun expertise en interessegebieden te maken hebben. Ik zetel in de volgende commissies:

Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen (vast lid)

Ik ben praktiserend tandarts. En net zoals ik insta voor de gezondheid van mijn patiënten, wil ik de gezondheid van ons zorgsysteem verzekeren. De belangrijkste onderwerpen waar ik me deze legislatuur over zal buigen zijn de ziekenhuisfinanciering en de terugbetaling van medische behandelingen. Uiteraard zal ik de wetgeving voor tandartsen en mondhygiënisten, en kinesitherapeuten, op de voet volgen. Verder zal ik me bezig houden met deontologie en de verhouding tussen de overheid en de verschillende medische ordes en beroepsverenigingenVoedselveiligheid neemt een belangrijk deel in van het takenpakket. Tot slot zal ik ook de niet-conventionele geneeskunde opvolgen, donaties, de wacht- en hulpdiensten en de ontwikkelingen op vlak van de digitalisering van medische hulp (m-health, e-health, globaal medisch dossier).

Commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen (vast lid)

Naast mijn werk als tandarts heb ik ook een grote interesse en voorliefde voor kunst, cultuur en ons erfgoed. Binnen deze commissie zal ik dan ook voornamelijk de federale wetenschappelijke instellingen en de federale culturele instellingen opvolgen. Onder de wetenschappelijke instellingen vallen onder andere het Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, de Koninklijke Bibliotheek, maar ook het KMI, de Sterrenwacht en het Museum voor Midden-Afrika. Onder de culturele instellingen vallen de Muntschouwburg, het Nationaal Orkest en het Paleis voor Schone Kunsten. Waar ik me voor deze onderwerpen op zal concentreren is de manier waarop de geldstromen lopen en welk beleid de beste garantie biedt voor de bescherming van ons erfgoed en de kunsten.

Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda (plaatsvervanger)

Onder deze commissie valt ook landbouw, dat voor een deel nog een federale bevoegdheid is. Onder meer het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid valt onder de bevoegdheid van de federale minister van landbouw. Dat creëert ook een interessante combinatie met mijn voornaamste thema, volksgezondheid. Het is interessant vanuit beide commissies het beleid rond voedselveiligheid op te volgen. De veiligheid van onze voedselketen moet immers van begin tot eind streng worden gecontroleerd, anders komen er problemen van - denk maar aan de recente varkenspestcrisis of in een verder verleden de dioxinecrisis.

Commissie Landsverdediging (plaatsvervanger)

Het leger heeft een relatief grote aanwezigheid in onze provincie en speelt dus ook een belangrijke rol in het leven van de Limburgers. Binnen de commissie Landsverdediging volg ik dan ook graag specifiek Limburgse dossiers op. Vanuit mijn medische achtergrond zal ik me ook meer in het bijzonder concentreren op de medische component van het Belgische leger, om vanuit het parlement de beste zorg voor onze militairen te verzekeren.

Andere commissies en comités

Aan de genoemde commissies zal ik het leeuwendeel van mijn tijd spenderen. Daarnaast zetel ik nog als vast lid in het Adviescomité voor technologische en wetenschappelijke vraagstukken en als plaatsvervanger in de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen, de commissie voor naturalisaties, de parlementaire overlegcommissie, de controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven en het adviescomité voor maatschappelijke emancipatie.

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen