Academia Belgica - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

Door Frieda Gijbels op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen, Federale Wetenschappelijke Instellingen, Kunst, Wetenschap, Wetenschapsbeleid
Boeken

17 mei 2022: 

Mijnheer de staatssecretaris,

In uw beleidsnota geeft u aan dat de Academia Belgica een managementplan ging uitrollen met strategische en operationele doelstellingen. Dit om ieders individueel werk zinvol te maken en samen te streven naar een gemeenschappelijk wetenschappelijk en cultureel doel. Daarbij is het van belang dat deze instelling de gezondheidscrisis op een positieve financiële manier kan doorstaan.​

Ondertussen werden het Belgisch Historisch Instituut en de Nationale Stichting Prinses Marie-José geïntegreerd in de Academia Belgica.

Daarom de volgende vragen:

-Bent u op de hoogte dat het Rekenhof aangeeft dat de jaarrekening van 2020 ontbreekt? Wat is hiervan de stand van zaken? Is het jaarverslag openbaar raadpleegbaar?

-Hoe heeft de Academia Belgica de gezondheidscrisis doorstaan? Heeft men de activiteiten moeten beperken? Wat is de impact geweest op het personeelbestand? Hoe is de integratie verlopen van de Nationale Stichting en het Historisch Instituut? Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Commissie Mobiliteit 19 oktober 2022: 

02.01 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de staatssecretaris, deze vraag dateert van mei 2022. In uw beleidsnota gaf u aan dat de Academia Belgica een managementplan zou uitrollen met strategische en operationele doelstellingen, om ieders individueel werk zinvol te maken en samen te streven naar een gemeenschappelijk wetenschappelijk en cultureel doel. Er werd ook gewezen op het belang dat de instelling de gezondheidscrisis op een positieve financiële manier zou kunnen doorstaan.

Ondertussen werden het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale Stichting Prinses Marie-José geïntegreerd in de Academia Belgica, maar er lijkt toch nog wel één en ander mis te lopen. Zo ontbreekt blijkbaar de jaarrekening van 2020. Het Rekenhof heeft daarop gewezen in zijn rapport van vorig jaar. Uit het nieuwe rapport van het Rekenhof blijkt bovendien dat ook de rekening van 2021 niet tijdig is voorgelegd. Ondertussen werd die van 2020 blijkbaar wel ingediend, maar dat was dus duidelijk te laat. Wat is daar de stand van zaken? Is het jaarverslag bijvoorbeeld ook openbaar raadpleegbaar, want toen wij hebben gekeken, was het niet vindbaar op de website?

Hoe heeft de Academia Belgica de gezondheidscrisis doorstaan? Heeft zij de activiteiten moeten beperken? Wat is de impact geweest op het personeelbestand? Hoe is de integratie van de Nationale Stichting Prinses Marie-José en het Belgisch Historisch Instituut te Rome verlopen? Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

02.02 Staatssecretaris Thomas Dermine:

Mevrouw Gijbels, het Rekenhof verklaart niet dat de jaarrekening voor 2020 ontbreekt, maar geeft aan dat ze niet volledig is. Door haar opneming in consolidatie had de Academia Belgica reële moeilijkheden om alle vereiste bijlagen op te stellen. In overleg met het Instituut voor de Nationale Rekeningen is de Academia Belgica niet langer opgenomen in de consolidatie. De rekeningen van 2020 werden goedgekeurd door een extern boekhoudkantoor en door een bedrijfsrevisor, goedgekeurd door de raad van bestuur en ingediend bij de verschillende Belgische autoriteiten. De rekeningen worden ook ingediend bij de ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Academia Belgica heeft de gezondheidscrisis overwonnen door alle maatregelen van de Belgische en de Italiaanse regering te integreren. De activiteiten werden beperkt overeenkomstig de geldende bepalingen. Voor het personeel werden alle mogelijke beschermingsmaatregelen genomen, bijvoorbeeld telewerken en mondmaskers.

De integratie van de Nationale Stichting Prinses Marie-José en het Belgisch Historisch Instituut te Rome is volledig afgerond. Onlangs heeft een koninklijk besluit de activa van het Belgisch Historisch Instituut te Rome overgedragen aan de Academia Belgica en voorzien in de ontbinding van het instituut. De Nationale Stichting Prinses Marie-José werd door de bevoegde rechtbank ontbonden en haar activa werden overgedragen aan de Academia Belgica. De belangrijkste uitdaging van deze integratie is de uitvoering van de uitgebreide taken van de Academia Belgica.

02.03 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de staatssecretaris, in het rapport van het Rekenhof, meer bepaald boek 178 van verleden jaar, lees ik nochtans dat er drie algemene rekeningen voor 2020 ontbreken, namelijk die van de Academia Belgica en daarnaast ook die van Enabel en BIO-Invest. Blijkbaar heeft het Rekenhof de jaarrekening van 2020 van de Academia Belgica nu pas ontvangen. Het Rekenhof geeft verder aan dat ook de rekening van 2021 nog moet worden ingediend. De verandering van het statuut, waardoor die rekening niet meer moet worden opgenomen in de begroting, gaat pas vanaf dit jaar in. De rekening van 2021 moet dus wel degelijk nog worden ingediend. Ik wil erop aandringen dat u erop toeziet dat dit ook gebeurt.

In het algemeen lijkt het mij een te volgen regel dat er met aan een instelling toegekende publieke middelen verantwoordelijk wordt omgegaan. Ik denk dat het ook onder uw bevoegdheid als staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid valt dat u er wel degelijk op aandringt dat dit in orde komt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is