De nomenclatuur inzake anatomopathologie - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 28 maart 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Handtekening

23 maart 2021: ingediende mondelinge vraag in de commissie Volksgezondheid.

07.01 Frieda Gijbels (N-VA)

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb een vraag over de diagnostiek van de steeds complexer wordende tumorpathologie, waardoor steeds meer immunohistologische testen nodig zijn. Tot vandaag worden slechts vier testen per staal terugbetaald, maar vaak zijn er meer testen en onderzoeken nodig. Begin 2019 werd op verzoek van de patholooganatomen een volledig nieuwe en actuele nomenclatuur voor artikel 32 uitgewerkt. Het kostenplaatje werd begroot op 3,4 miljoen euro. Dat budget werd ook vrijgemaakt via een besparing in de klinische biologie. Het Koninklijk Besluit (KB) blijkt echter nog steeds niet gepubliceerd te zijn, en de patholoog-anatomen zijn genoodzaakt verder te werken met een onaangepaste nomenclatuur. De goedkeuring is er, maar uw handtekening zou nog ontbreken.

  • Waarom lukt het nog niet om dat KB te publiceren?
  • Wanneer beoogt u dat te doen?
  • En wat is er ondertussen gebeurd met dat budget van 3,4 miljoen euro dat vrijgemaakt werd. Waaraan werd dat eventueel besteed?

07.02 Minister Frank Vandenbroucke

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Gijbels, het dossier van de herziening van de nomenclatuur van artikel 32 werd na de opstart van de regering op 1 oktober 2020 in het laatste trimester van 2020 ondertekend door de staatssecretaris voor Begroting. Het voorstel werd vervolgens naar de Raad van State gestuurd, die nog bijkomende verduidelijkende vragen stelde. Dit dossier zit vervat in een bundel van acht nomenclatuurvoorstellen waarbij besparingen worden gerealiseerd binnen de klinische biologie die onmiddellijk geherinvesteerd worden in de pathologische anatomie. De herinvestering kon pas gepubliceerd en doorgevoerd worden op het moment dat ook de besparing wordt gerealiseerd. Deze bundel van besparingen en herinvesteringen zal in zijn geheel op 1 april 2021 van kracht worden. De koninklijke besluiten zijn gepubliceerd. Het koninklijk besluit inzake de pathologische anatomie is gepubliceerd op 15 maart. De andere koninklijke besluiten zijn terug van de Koning en klaar voor publicatie, maar daar is nog een beetje werk aan. Er is nog een rechtzetting nodig, maar eerstdaags worden zij gepubliceerd. Op het moment dat wij het budget van 3,4 miljoen euro vrij gekregen hebben, wordt het dadelijk geherinvesteerd. Op dit moment worden er volgens artikel 32 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 4 immuunhistochemische testen per staal terugbetaald, wat volgens de experts voor de meeste oncologische indicaties voldoende is. In de herziening van de nomenclatuur, die vanaf 1 april van kracht wordt, wordt dit aantal voor enkele specifieke indicaties opgetrokken. De nomenclatuur laat ook nu al toe immuunhistochemische onderzoeken aan te rekenen bij het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie aan oncologische patiënten. Ook dit luik wordt bij de herziening aangepast, lees: uitgebreid. Verder wil ik er uw aandacht op vestigen dat dit dossier vernieuwend en grensverleggend is, en dat de Technisch-Geneeskundige Raad van het RIZIV zelf besparingen heeft voorgesteld. Men realiseert die besparingen nu op het domein van de klinische biologie en de vrijgekomen middelen staat men af aan een andere discipline, namelijk de pathologische anatomie.

07.03 Frieda Gijbels (N-VA)

Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik denk dat dit goed nieuws is, niet alleen voor de zorgverstrekkers, maar ook voor de patiënten. Die nauwkeurige diagnostiek, waarbij de mogelijkheden steeds groter worden, is essentieel voor een aanpak op maat. Daarmee krijgt de patiënt een betere prognose, maar ook bijwerkingen kunnen zo worden beperkt. Het is goed dat hiervan werk wordt gemaakt en dat die nieuwe technologieën ruimte krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is