Het medisch centrum Mediport - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 24 oktober 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 24 oktober 2023: 

24.01 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, mijn vraag gaat over het medisch centrum Mediport. Ik heb u daarover al eerder vragen gesteld. Dat nieuw medisch centrum in de Cadixwijk in Antwerpen is een privé-initiatief dat zich wil profileren op het vlak van multidisciplinaire samenwerking. Op de website van het medisch centrum wordt uitvoerig beschreven dat het mogelijk is om ter plaatse verschillende radiologische onderzoeken uit te voeren, zoals RX en echo maar ook CT-onderzoeken van het hart. Tevens zijn er plannen om een nieuwe locatie te openen in Gent.

U gaf in uw antwoord op een vorige vraag aan dat een verschuiving naar een extramurale setting voor onderzoeken met zware radiologische apparatuur, bijvoorbeeld CT, eigenlijk wettelijk uitgesloten is. Ook in het Vlaams Parlement werden er vragen gesteld over het nieuwe centrum.

Mijnheer de minister, bent u ervan op de hoogte dat de federale Toezichtcommissie is gecontacteerd door de Vlaamse overheid? Welk gevolg werd daaraan gegeven? Op welke manier kan de kwaliteit van de zorg worden opgevolgd in zo'n medisch centrum? Hoe zal erop worden toegezien dat er geen zware beeldvorming extramuraal wordt geplaatst?

24.02 Minister Frank Vandenbroucke:

Mevrouw Gijbels, de federale Toezichtcommissie heeft nog niets ontvangen van de Vlaamse overheid. In dit opzicht staat de federale Toezichtcommissie open voor samenwerking met elke andere bevoegde overheid om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten te garanderen.

Door mijn administratie wordt een kadaster van zware medische apparatuur bijgehouden, waaronder CT-toestellen. Daarvoor wordt onder meer samengewerkt met het FANC, het RIZIV, de deelstaten en zelfs de industrie, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De bedoeling van het kadaster is een volledig beeld te krijgen van alle zware medische apparatuur die in het land staat opgesteld. Op dit ogenblik is er nog geen aanmelding gebeurd in verband met Mediport.

Door dit kadaster weten wij ondertussen wel dat een aantal extramurale CT’s wordt uitgebaat, wat niet mag. Die toestellen hebben dan ook geen RIZIV-facturatienummer en kunnen dus geen CT-verstrekkingen aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. Dat houdt de betrokken centra echter blijkbaar niet tegen. Wij vermoeden dat zij hun factuur rechtstreeks aan de patiënt voorleggen.

De problematiek is natuurlijk niet enkel financieel van aard, er kunnen ook vragen gesteld worden op het vlak van de kwaliteit van de zorg. Deze apparatuur heeft alvast niet de omkadering van een dienst zware medische beeldvorming in een ziekenhuis.

Er lopen met de deelstaten besprekingen over de aanpak van die extramurale CT’s. Met de deelstaten bekijken wij welke inspectiedienst eventueel zou kunnen optreden en wat dan het juridisch kader is. De FOD Volksgezondheid beschikt niet over een inspectiedienst binnen de context van de ziekenhuiswet. De bevoegdheid om ziekenhuizen te inspecteren en te handhaven, is al lang geleden overgedragen aan de gemeenschappen. Zij moeten op dat vlak dus optreden. Wij overleggen daarover echter ook met de deelstaten.

24.03 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, ik heb er een paar keer op moeten aandringen dat dit zou worden nagekeken, maar mijn vermoedens worden bevestigd dat er wel degelijk zware medische apparatuur extramuraal is opgesteld, weliswaar zonder terugbetaling.

24.04 Minister Frank Vandenbroucke:

Mevrouw Gijbels, waarom grijpt Vlaanderen dan niet meteen in? Het is hun bevoegdheid.

24.05 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, door alle regelgeving die u de ziekenhuizen oplegt met betrekking tot supplementen en dergelijke, beknot u de therapeutische vrijheid en de vrijheid van het beroep, waardoor er een vlucht zal ontstaan naar de periferie. U hebt altijd aangekondigd dat die vlucht er niet zou komen omdat er geen zware medische apparatuur mag worden opgesteld buiten de ziekenhuizen, maar u ziet nu dat het wel gebeurt. Die tendens doet zich in verschillende disciplines voor. U antwoordde zopas op een vraag van mevrouw Farih over privéziekenhuizen. We hebben er blijkbaar niet eens zicht op wat een privéziekenhuis is en welke zorgverstrekkers er werken. Dat is echt een groot probleem.

24.06 Minister Frank Vandenbroucke:

Mevrouw Gijbels, het zou dus mijn schuld zijn als er ergens een illegale CT staat? Ik bestrijd dat, dat is compleet van de pot gerukt.

Ten tweede, vraag minister Crevits om onmiddellijk in te grijpen. Zij is daarvoor bevoegd.

24.07 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, het gaat erover dat u in de ziekenhuizen ingrijpt op het gebied van zware apparatuur…

24.08 Minister Frank Vandenbroucke:

Mevrouw Gijbels, zegt u nu dat de Vlaamse regering die illegale CT daar moet laten staan? 24.09 Frieda Gijbels (N-VA): Ik weet zelfs niet of een klacht daartegen stand zou houden voor het Grondwettelijk Hof, want u beknot de mensen in de ziekenhuizen.

24.10 Minister Frank Vandenbroucke:

Bedoelt u dat een illegale CT, die waarschijnlijk slecht omkaderd is en in strijd is met de basisbeginselen van de gezondheidszorg in dit land, daar moet blijven staan? Vindt u niet dat de Vlaamse Regering dan dringend moet ingrijpen op grond van haar bevoegdheden?

24.11 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, ik vind dat absoluut niet wenselijk, maar u was daar blijkbaar niet van op de hoogte en door de maatregelen die u in de ziekenhuizen treft, creëert u toestanden die u totaal niet had voorzien, namelijk een vlucht naar de periferie.

24.12 Minister Frank Vandenbroucke :

U gaat hier toch niet beweren dat er nu plotseling CT's worden geïnstalleerd buiten de ziekenhuizen omdat ik die schandalige supplementen niet langer aanvaard? Wat bent u toch aan het zeggen? U bent zo verstandig, maar dit is nu toch echt wel van de pot gerukt. Als u aanklaagt dat daar illegale apparatuur staat, dan moet minister Crevits ingrijpen. Zij is daarvoor bevoegd.

24.13 Frieda Gijbels (N-VA):

Ik ben het met u eens dat dit goed in kaart moet worden gebracht, dat dit goed moet worden gekaderd en dat voor de stralingsbescherming alle nodige maatregelen moeten worden genomen om patiënten te beschermen. U kunt er echter toch niet omheen dat er door de maatregelen die u neemt veel ontevredenheid bestaat onder zorgverstrekkers en dat er veel ongerustheid is over de wachtlijsten. Extramuraal zullen die wachtlijsten waarschijnlijk veel korter zijn. Wie extra wil betalen zal dus binnenkort geholpen kunnen worden en dat is mijns inziens een zeer spijtige evolutie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is