Kadaster zorgverstrekkers - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Arts

28 juni 2022: 

Mijnheer de minister,

Recent kondigde u een New Deal aan voor de huisartsen. In deze wordt gewerkt met korte- en lange termijn doelstellingen. Een van de pijlers van dit plan is voldoende spreiding garanderen over gans het grondgebied. Dit is een problematiek die bij verschillende zorgverleners ter sprake komt.

Het bestaande kadaster blijkt onvoldoende informatie te bevatten over de spreiding van zorgverstrekkers en over de mate waarin ze nog beroepsactief zijn.

Philippe De Backer, voormalig staatssecretaris en verantwoordelijke van de ‘Taskforce Shortages’ in de covid crisis, haalt in zijn boek ‘En nu is het oorlog’ ook dit pijnpunt aan: “De lijsten met namen en adressen van elke beroepsgroep is de grootste bottleneck is het systeem. Niemand heeft een goed overzicht op wie actief is door de verdeling van bevoegdheden. De lijsten van actieve zorgverleners bestaan niet”. Daarom heeft men tijdens de covid crisis gekozen voor de RIZIV nummers, ook al zijn deze niet volledig. Iedereen die een erkenning heeft en woonachtig is in het land, mag de job uitoefenen.

In het meest recente PlanKad-rapport over de tandartsen op de arbeidsmarkt uit 2019 (https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/document...) staat het volgende: “Het kadaster van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, beheerd door de FOD Volksgezondheid, geeft een overzicht van alle personen die één van die beroepen mogen uitoefenen in België, en van de aan hen toegekende erkenningen, visa, specialismen…. Dat kadaster maakt het echter niet mogelijk om te bepalen welke personen het beroep effectief uitoefenen en, desgevallend, op welke plaats en in welke mate ze actief zijn.”

Ook wanneer er conventies worden afgesloten tussen zorgverstrekkers en ziekenfondsen, is er vaak discussie over de mate waarin niet-actieve zorgverstrekkers meegerekend worden in het aantal geconventioneerden. Wanneer er een exact zicht zou bestaan op het aantal actieve zorgverstrekkers, zou dergelijke discussie zonder voorwerp moeten zijn.

Daarom de volgende vragen:

  1. Welke registers bestaan er allemaal om de activiteit van zorgverstrekkers in kaart te brengen?
  2. Hebben we een zicht op de geografische spreiding van het aantal actieve zorgverstrekkers en het aantal VTE dat ze actief zijn op elke plaats dat ze werkzaam zijn? Via welk register?
  3. Op welke manier zou u willen zorgen voor een betere spreiding van zorgverstrekkers? Kan u aangeven voor welke geografische gebieden er tekorten zijn en overschotten voor de verschillende zorgverstrekkers? Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd?
  4. Op welke manier hebben we zicht op zorgverstrekkers die met pensioen gaan of stoppen met hun werkzaamheden? Hoe snel hebben we daar zicht op? Kan het kloppen dat soms niet-actieve zorgverstrekkers terechtkomen in de groep van geconventioneerde zorgverstrekkers bij de telling?
  5. Hebben we een exact zicht op het aantal uren of dagen dat zorgverstrekkers presteren?
  6. Zijn er lessen getrokken uit het gebrek aan een dynamisch en nauwkeurig kadaster tijdens de covid crisis? Welke en welk gevolg geeft u hieraan?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is zal dit hier gepubliceerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is