Medische terugval en achterstand ten gevolge van Covid19 - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 23 augustus 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Ziekenhuisbed

23 augustus 2022:

Mijnheer de minister,

Tijdens de COVID-19 pandemie werd heel wat reguliere zorg geregeld uitgesteld, hetgeen uiteraard een weerslag heeft op de zorg en de volksgezondheid in het algemeen..

De eenheid ’Audit Ziekenhuizen’ heeft het rapport ‘Medische terugval en achterstand ten gevolge van Covid19” opgemaakt. Momenteel is versie 15 met gegevens t.e.m. augustus 2021 de laatst raadpleegbare op de website.

Voor een aantal levensbelangrijke ingrepen bestaat er nog steeds een grote achterstand, zoals open hart operaties, revascularisaties en transplantaties van hart, hart-longen en nieren.

Ook voor bepaalde endoscopische onderzoeken met biopsiename (pneumologisch / gastro-enterologisch) is er nog een behoorlijke achterstand, waardoor er een achterstand zou kunnen zijn in oncologische diagnostiek.

Voor bepaalde niet-essentiële ingrepen is er echter maar heel weinig terugval, wat niet logisch lijkt.

Er wordt dan ook aanbevolen om nationale prioriteitscriteria op te stellen, zodat een correcte volgorde kan worden toegekend aan ingrepen, naargelang het belang voor de volksgezondheid.

Er wordt ook gesproken over het belang om ingrepen die gekend staan als overuse niet in te gaan halen (vb. meniscectomie, amygdalectomie, ...) en voor bepaalde ingrepen zou het niet steeds even duidelijk zijn vanaf welk stadium ze geïndiceerd zijn (neusseptumcorrecties, varices...).

De toename aan gastric bypass operaties tijdens de pandemie wordt aangegeven als niet passend bij een correcte prioriteitsstelling.

In Nederland lopen momenteel een aantal thematische projecten over de uitgestelde zorg als gevolg van de COVID-19 pandemie. Dit gebeurt via ZonMw, dat gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert.

Hierbij volgende vragen voor u:

  • Zijn er bij ons ook gelijkaardige lopende onderzoeken naar de uitgestelde zorg door de COVID-19 pandemie en de impact daarvan op de volksgezondheid en ons zorgsysteem? Zo ja, welke?
  • Wat zijn de voornaamste resultaten en conclusies of wanneer worden die verwacht? Worden er lessen getrokken en verbetervoorstellen gedaan in het kader van een mogelijke volgende golf of een andere epidemie/pandemie en zo ja, waar kunnen we die vinden of wanneer zijn die te verwachten?
  • Bestaan er lijsten van niet-essentiële zorg en van overuse? Wat wordt er met die lijsten gedaan? Op welke manier worden artsen en het publiek hierover gesensibiliseerd?
  • Wanneer we spreken over overuse, is er dan berekend om hoeveel budget dit gaat? Zo ja, hoe groot is dat budget? Zo nee, waarom niet?
  • Er is sprake van de nood aan nationale prioriteitscriteria. Is men daarmee bezig en hoever staat men daarmee? Wanneer worden deze verwacht en over welke domeinen heeft men het dan?
  • Wordt de toename aan gastric bypasses opgevolgd? Is dit een wenselijke evolutie? Wordt hierover met de experten terzake overlegd om oorzaken te achterhalen? Wordt er – indien nodig – gesensibiliseerd hierrond?
  • Wat wordt er gedaan rond ingrepen waarvan de indicatie niet altijd even duidelijk is (varices, neusseptumcorrecties...)? Bestaat er een lijst van dergelijke ingrepen? Zijn er initiatieven om hierover meer duidelijkheid te scheppen of om de indicaties in kaart te brengen? Wordt hierover overlegd met de experten in kwestie?
  • Wat wordt er gedaan om de achterstand in levensnoodzakelijke ingrepen sneller af te bouwen?
  • Wat wordt er gedaan om de achterstand in oncologische diagnostiek (zoals endoscopie met biopsiename) sneller weg te werken?
  • Wanneer verwacht u versie 16 van de Audit Ziekenhuizen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is zal dat hier gepubliceerd worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is