Spanningen tussen Nationaal Orkest van België en directie - Mondelinge vraag aan minister Wilmes

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen
Orkest

11 juli 2022: 

Mevrouw de minister,

Bij de start van een concert op 11 juni 2022 in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) uitten de muzikanten van het Nationaal Orkest van België (NOB) hun onvrede over de gang van zaken bij de instelling. De sociale en organisatorische situatie is naar verluid onhoudbaar en de bonden van de muzikanten geven aan dat ze al twee jaar geen gehoor krijgen en er geen rekening wordt gehouden met hun verzuchtingen.

Zo werd, net als een jaar eerder, het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en van de intendant geëist en werd een overleg met de politieke autoriteiten gevraagd.

Mijn vragen voor u:

Is er reeds overleg gebeurd tussen het NOB en de politieke autoriteiten? Zo ja, wat waren de conclusies van dit overleg? Zo nee, waarom niet en plant u een overleg in de komende periode?
Welke acties plant u om de penibele situatie te ontzenuwen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Deze vraag werd omgezet in een schriftelijke vraag.

Antwoord 1 (Minister Michel):

Bij mijn aantreden als interim-staatssecretaris belast met de culturele instellingen, heb ik de voorzitters van de raden van bestuur en de hoofdverantwoordelijke van elke instelling ontvangen.

Ik heb bij deze gelegenheid kennis gemaakt met de voorzitter van het Raad, Gust Vriens, en met de intendant, Hans Waege.

Op verzoek van de vakbonden heb ik een ontmoeting gehad met de verantwoordelijken van de drie vakbonden, die mij hebben kunnen uitleggen hoe zij de problemen zien en mij talrijke documenten hebben overhandigd.

Ik heb ook een ontmoeting gehad met de leden van de artistieke commissie.

De voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van het Basisoverlegcomité hebben de vakbondsverantwoordelijken in antwoord op hun documenten schriftelijk om opheldering over een aantal punten gevraagd. Hoewel er reeds contacten zijn geweest, is er nog geen antwoord gekomen van de vakbonden. Ik meen dat de Raad van Bestuur op 6 juli heeft voorgesteld een vergadering met de vakbondsvertegenwoordigers te beleggen om de standpunten te horen en te onderbouwen.

Binnen het NOB zijn verschillende sociale overlegprocessen aan de gang of nog op te starten.

In 2021 is een traject voor welzijn op het werk opgestart met het oog op een globaal preventieplan.

Er werd een collectieve klacht behandeld door een externe dienst voor welzijn op het werk, Attentia. De klacht werd zonder gevolg afgesloten door Attentia, dat geen verdere aanbevelingen aan de werkgever heeft gedaan. Attentia heeft de werkgever gevraagd om het lopende beleid / de maatregelen voort te zetten.

Sinds 2021 loopt er een sociale bemiddelingsprocedure binnen het NOB over de besprekingen die door het Basisoverlegcomité moeten worden gevoerd, onder meer over het voorgestelde arbeidsreglement. Wegens gezondheidsredenen is in juni 2022 een nieuwe bemiddelaar benoemd.
Naar aanleiding van de laatste eisen van de vakbonden heeft de Intendant om een bemiddelingsprocedure verzocht. Die moet zo snel mogelijk beginnen.

In dit stadium is mijn eerste analyse dan ook de vaststelling dat het basisoverlegproces geblokkeerd is en dat het geactiveerd moet worden om een groot aantal problemen op te lossen.

Volgens mij zijn er verschillende overleg- of bemiddelingsprocessen aan de gang die door de actieve deelname van alle betrokkenen doeltreffend moeten worden gemaakt.

De verzoenings- of sociale bemiddelingsprocedures moeten door alle partijen ernstig worden genomen. Ik zie niets dat niet kan worden opgelost in de problemen die worden aangekaart, ook al weet ik dat bepaalde eisen steeds terugkomen.

Ik heb ook gemerkt dat de muzikanten hun kunst en hun passie willen blijven beoefenen ten dienste van een Nationaal Orkest waarop zij trots zijn. In de afgelopen jaren heeft de regering vooruitgang geboekt op een aantal punten om de taak van het NOB te vergemakkelijken en het in staat te stellen zich in de Bozar-omgeving te ontwikkelen. Mijn voorgangers hebben hierover gesproken in hun algemene beleidsnota's:

de investering in de renovatie van de repetitiezaal,
in de residentie in het Paleis voor Schone Kunsten,
de steun die via de tax shelter wordt verleend

zijn stappen in de goede richting die aantonen dat het NOB zijn plaats in het culturele landschap verdient.

Antwoord 2 (Mevrouw Hadja LAHBIB):

Ik verwijs u naar het antwoord dat zal gegeven worden tijdens mijn beleidsverklaring op 4 oktober 2022 in de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is